ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
Download als pdf

AP NEDERLAND B.V. statutair gevestigd te Hoogezand en kantoorhoudende te Kolham 

AFDELING 1 – ALGEMEEN 

ARTIKEL 1 – Definities 

1.1 Onder “AP Nederland” wordt in deze voorwaarden verstaan: 

AP Nederland B.V., statutair gevestigd te Hoogezand en kantoorhoudende te Kolham. 

1.2 Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: 

de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door AP Nederland dan wel het verrichten van enige andere prestatie met AP Nederland een overeenkomst is aangegaan of te dien einde met AP Nederland in onderhandeling is. 

1.3 Onder “partijen” worden in deze voorwaarden verstaan: AP 

Nederland en Afnemer. 

1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: 

elke afspraak tussen Afnemer en AP Nederland tot het leveren van diensten en/of zaken door AP Nederland ten behoeve van Afnemer. 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met AP Nederland. 

2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer 

geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur en op het Internet. 

2.3 Afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze 

aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval. 

2.4 De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde 

algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5 Ten aanzien van zaken die AP Nederland van derden heeft 

afgenomen zullen de op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen AP Nederland en Afnemer, indien en voor zover AP Nederland zich daarop beroept. 

2.5 Ingeval deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere 

taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend. 

2.6 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 

2.7 Indien AP Nederland in een voorkomend geval niet de strikte 

naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat AP Nederland het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen 

3.1 Elk aanbod van AP Nederland is herroepelijk, ook als daarin 

een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

3.2 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van 

AP Nederland, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door AP Nederland worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard. 

3.3 Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of 

specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor AP Nederland slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd. 

3.4 Indien een offerte e.d. van AP Nederland niet binnen 30 dagen 

of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij vervallen. 

ARTIKEL 4 – Overeenkomsten 

moment waarop AP Nederland een door de Afnemer onvoorwaardelijk ondertekende offerte retour ontvangt dan wel, indien dat eerder is, op het moment waarop AP Nederland een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. 

(tussen)personen van AP Nederland binden AP Nederland niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de statutaire directie van AP Nederland zijn bevestigd. 

4.3 De opdrachtbevestiging van AP Nederland wordt geacht de 

overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen AP Nederland en Afnemer, dan wel tussen AP Nederland en derden, voorzover deze betrekking hebben op AP Nederland en Afnemer, is AP Nederland niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van AP Nederland. 

4.5 Indien AP Nederland met twee of meer personen dan wel 

rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)- personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens AP Nederland voortvloeien. 

en risico van Afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn. 

4.7 AP Nederland behoudt zich het recht voor de gesloten 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, indien de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien Afnemer overlijdt, of indien Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie die AP Nederland van Afnemer verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft. 

Indien de overeenkomst door AP Nederland op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan AP Nederland automatisch een vergoeding verschuldigd zijn voor de gemaakte interne kosten en winstderving van 25 % van de overeengekomen vergoeding met een minimum van 

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het 

4.2 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere 

4.4 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk 

4.6 AP Nederland behoudt zich het recht voor om voor rekening 

EUR 600,–. Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door AP Nederland gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door AP Nederland geleden schade vergoeden. Voorzover AP Nederland (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan Afnemer uit welke hoofde dan ook. 

4.8 Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst, 

dat voor Afnemer uit een overeenkomst met AP Nederland voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AP Nederland. 

ARTIKEL 5 Levering en levertijd 

5.1 Tengevolge van de aard van haar bedrijf en haar producten is 

AP Nederland in belangrijke mate afhankelijk van prestaties van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, douane- autoriteiten en andere instanties), zodat AP Nederland niet kan garanderen dat de overeenkomst volledig en tijdig door haar kan worden nagekomen. 

5.2 De door AP Nederland opgegeven termijnen zijn zo goed 

mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal. 

5.3 Overschrijding door AP Nederland van overeengekomen 

termijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij AP Nederland langer dan 30 dagen in verzuim is, na in gebreke te zijn gesteld. Schadevergoeding is AP Nederland dan nimmer verschuldigd. 

5.4 De door AP Nederland verkochte zaken worden (af)geleverd 

vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van AP Nederland. Het risico gaat over op Afnemer zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Afnemer. 

5.5 Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra AP 

Nederland deze aanbiedt. Indien Afnemer voornoemde verplichting niet nakomt, kan AP Nederland, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden, in welk geval het bepaalde in artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is. 

ARTIKEL 6 – Prijzen 

6.1 De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW en zijn gebaseerd 

op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. 

AP Nederland behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop AP Nederland in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van koperprijzen, olieprijzen, aluminiumprijzen, inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. 

6.2 Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 7 – Betaling 

7.1 De betalingstermijn van facturen is dertig (30) dagen na 

factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts 

indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

7.2 AP Nederland kan verlangen dat betaling plaatsvindt op het 

moment dat een transactie wordt gerealiseerd. Zonodig zal zij in dit verband vooraf een ‘pro-forma’ (eind)factuur opstellen. 

7.3 Afnemer zal de betaling van de vergoeding aan AP Nederland 

niet opschorten of verrekenen. 

7.4 Alle betalingen zullen geschieden op een door AP Nederland 

schriftelijk aan te wijzen bank- of girorekening. 

7.5 Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is 

vermeld. 

7.6 Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post. 

7.7 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien AP Nederland in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de vorderingen van AP Nederland direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn. 

7.8 Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

7.9 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke 

invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door AP Nederland gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd. 

Nederland haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in welk geval artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is. 

ARTIKEL 8 – Aanvullingen en wijzigingen 

binden AP Nederland slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd. 

8.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden 

waarop AP Nederland geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning. 

8.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van AP Nederland 

als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop AP Nederland geen invloed heeft, mogen aan Afnemer worden doorberekend. 

Artikel 9 – Aanbetaling en zekerheidstelling 

9.1 AP Nederland kan steeds, alvorens met de nakoming van de 

overeenkomst voort te gaan, zonder nadere motivering van Afnemer verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door het voldoen van een voorschot. 

voldoen. Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt Afnemer in verzuim; een ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Voordat zekerheid is gesteld en indien Afnemer met het stellen van zekerheid in verzuim is, kan AP Nederland 

7.10 Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan AP 

8.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst 

9.2 Afnemer zal het voorschot binnen de verlangde termijn 

haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in welk geval artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is. 

ARTIKEL 10 – Gegevens Afnemer 

10.1 Afnemer zal alle gegevens en bescheiden die AP Nederland 

redelijkerwijze nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van AP Nederland stellen en ook overigens zal Afnemer AP Nederland op de hoogte houden van de relevante informatie. 

10.2 Indien mocht blijken dat de door Afnemer verstrekte 

informatie niet juist, niet volledig en/of niet betrouwbaar is, zijn alle extra kosten die AP Nederland daardoor in verband met de – uitvoering van de – overeenkomst moet maken, voor rekening van Afnemer, onverminderd de gehoudenheid van Afnemer AP Nederland tegenover derden te vrijwaren voor aanspraken. 

ARTIKEL 11 – Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 AP Nederland neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen 

in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties of zaken in strijd zijn of kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom van een derde. Indien niettemin aan AP Nederland het verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal AP Nederland, onverminderd de in artikelen 14 tot en met 18 vermelde grenzen, het geleverde tegen creditering van de kosten terugnemen, of zorg dragen dat Afnemer de geleverde prestatie of zaak of een gelijkwaardige zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles mits Afnemer AP Nederland tijdig waarschuwt en onmiddellijk en onvoorwaardelijk in staat stelt om voor haar belangen ten opzichte van degene die rechten van intellectueel eigendom geldend maakt, op te komen. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal Afnemer tegen AP Nederland geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben. 

11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt AP 

Nederland de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar opgemaakte en verstrekte voorbeelden, berekeningen, modellen, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten. Deze zaken blijven eigendom van AP Nederland en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer zal deze zaken op eerste verzoek aan AP Nederland terugsturen. 

11.3 In geval van overtreding van het in artikel 11.2 bepaalde 

verbeurt Afnemer een boete van EUR 10.000,– voor iedere overtreding en voor iedere dag, dat een overtreding duurt, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die AP Nederland geldend kan maken, bijvoorbeeld verbod van de overtreding te vragen en aanspraak te maken op schadevergoeding. 

ARTIKEL 12 – Eigendomsvoorbehoud 

12.1 AP Nederland behoudt zich de eigendom voor van alle door 

haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die AP Nederland op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens AP Nederland. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet monteren, in- 

of aanbouwen, gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen van AP Nederland bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die AP Nederland uit welke hoofde dan ook nog tegen Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht). 

12.2 Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 

zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van AP Nederland bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico’s verzekeren. Afnemer machtigt hierbij AP Nederland om namens Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van AP Nederland jegens Afnemer. Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens AP Nederland tekortschiet of AP Nederland goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag AP Nederland de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 

ARTIKEL 13 – Retentierecht en pandrecht 

13.1 AP Nederland mag, tot het moment waarop Afnemer al haar 

verplichtingen jegens AP Nederland is nagekomen, jegens een ieder voor rekening en risico van Afnemer zaken, documenten en gelden waarover AP Nederland in het kader van haar overeenkomsten met Afnemer de beschikking krijgt, vasthouden. 

13.2 Alle zaken, documenten en gelden die AP Nederland uit welke 

hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van Afnemer heeft of zal krijgen. 

13.3 AP Nederland kan de haar in de leden 1 en 2 toegekende 

rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen Afnemer nog verschuldigd is in verband met andere overeenkomsten, al dan niet met groepsmaatschappijen. 

ARTIKEL 14 – Klachten 

14.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. 

14.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de 

feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 5 dagen na feitelijke (af)levering per fax bij AP Nederland worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. 

14.3 Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan AP Nederland redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt, Afnemer het geleverde, aanpast, doorlevert, dan wel niet ter beschikking van AP Nederland houdt. 

14.4 Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de 

branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, jaartallen, e.d. 

14.5 AP Nederland is slechts verplicht kennis te nemen van 

ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens AP Nederland, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht. 

14.6 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven 

bepaalde, gegrond zijn, zal AP Nederland na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan AP Nederland overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van AP Nederland. 

14.7 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven 

bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is AP Nederland gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van AP Nederland. 

ARTIKEL 15 – Retourzendingen 

15.1 Retourzendingen aan AP Nederland zijn slechts toegestaan 

met toestemming van AP Nederland. 

15.2 Retourzendingen aan AP Nederland geschieden voor rekening 

en risico van Afnemer. Bij terechte klachten worden de Nederlandse portokosten door AP Nederland vergoed. 

15.3 AP Nederland is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk 

ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren. 

15.4 Slaat AP Nederland de geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid. 

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid 

16.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is AP Nederland, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. AP Nederland is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen. 

16.2 Iedere aansprakelijkheid van AP Nederland is beperkt tot de 

schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door AP Nederland voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag. 

16.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is AP Nederland voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens AP Nederland aansprakelijk zijn en verhaal bieden. 

16.4 Indien AP Nederland bij de installatie en/of de montage en/of het bedrijfs-gereedmaken zaken behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt dat steeds geheel voor risico van Afnemer. 

16.5 AP Nederland is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade 

niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan AP Nederland heeft gemeld. 

16.6 AP Nederland bedingt alle wettelijke en contractuele 

verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 

16.7 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en algemene 

voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts- )vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt. 

ARTIKEL 17 – Vrijwaring 

Afnemer zal AP Nederland volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op AP Nederland zou kunnen rusten met betrekking tot door AP Nederland geleverde zaken of verrichte diensten, voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op AP Nederland rust. 

ARTIKEL 18 – Overmacht 

18.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt te 

dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van AP Nederland kan worden verlangd. 

18.2 Onder overmacht van AP Nederland wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van AP Nederland, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij AP Nederland, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie (“toerekenbare tekortkoming”) door hulppersonen van AP Nederland of Afnemer, waardoor AP Nederland haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen. 

18.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan AP 

Nederland de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer kan dat ook, maar eerst nadat AP Nederland 60 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is AP Nederland geen schadevergoeding verschuldigd. 

18.4 AP Nederland kan betaling vorderen voor de prestaties die bij 

de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken. 

18.5 AP Nederland kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn. 

ARTIKEL 19 – Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen 

19.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend 

onderworpen aan het Nederlandse recht. 

19.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van 

toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 

19.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen, 

zulks ter (vrije) keuze van AP Nederland, bij uitsluiting worden beslecht òf door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Groningen (voorzover de geschillen behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank (“procureurszaken”). 

19.4 De taal van de procesvoering is de Nederlandse. 

AFDELING II – ONDERZOEKS-, ONTWIKKELINGS- EN ONTWERPWERKZAAMHEDEN 

ARTIKEL 20 – Algemeen 

20.1. De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn, onverminderd 

de bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 in Afdeling I – Algemeen van deze algemene voorwaarden, van toepassing bij overeenkomsten/opdrachten tot het uitvoeren van onderzoeks-, ontwikkelings- en/of ontwerpwerkzaamheden. 

20.2. Voor zover en indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen 

bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 enerzijds en bepalingen van deze afdeling anderzijds, prevaleren de bepalingen van deze afdeling. 

ARTIKEL 21 – Inspanningsverplichting 

Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt AP Nederland zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden in te spannen voor een voor Afnemer bruikbaar resultaat. 

ARTIKEL 22 – Geheimhouding 

22.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van de resultaten 

van de opdracht, zoals door AP Nederland aan Afnemer verschaft, voor zover de wet dat toestaat. 

22.2 Voor gegevens van Afnemer waarvan AP Nederland bij de 

uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door Afnemer uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting van AP Nederland. Andersom geldt eenzelfde verplichting voor Afnemer. 

Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing: 

  • voor gegevens welke reeds in het bezit zijn van één van de partijen op het moment dat deze gegevens door de andere partij worden medegedeeld; 
  • voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn of worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van één van partijen; 
  • voor gegevens welke op rechtmatige wijze door partijen worden verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek van partijen, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de geheime gegevens. 

22.3 Slechts indien dit bij het aangaan van de opdracht schriftelijk 

is overeengekomen, is AP Nederland gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zich te onthouden van het 

aanvaarden van opdrachten van derden op het gebied van de opdracht. 

22.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AP 

Nederland is het Afnemer niet toegestaan de door AP Nederland verstrekte resultaten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, in elektronische vorm of op welke andere wijze ook. 

ARTIKEL 23 – Rechten op resultaten 

23.1 Beide partijen hebben het recht de resultaten te gebruiken, 

maar uitsluitend AP Nederland heeft het recht aan de hand van de resultaten zaken te (laten) vervaardigen. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is AP Nederland bevoegd deze zaken (tevens) aan derden te verkopen en te leveren. 

23.2 Voor zover de uitvoering door AP Nederland van de opdracht leidt tot octrooieerbare materie, heeft uitsluitend AP Nederland het recht ten behoeve van zichzelf op haar naam en voor haar rekening een octrooi/octrooien aan te vragen, zonder dat zij daarvoor Afnemer een vergoeding verschuldigd is en/of wordt, indien een octrooi/octrooien wordt/worden verleend. 

*-*-*